Reklamacje

Klient brokera ubezpieczeniowego, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej ma prawo złożenia reklamacji na działalność brokera ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres:
broker.reklamacje@pl.april.com

lub w formie pisemnej na adres:
April Polska Broker Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

W treści reklamacji Klient będący osobą fizyczną powinien zawrzeć dane osobowe umożliwiające jego identyfikację, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz, opcjonalnie, numer polisy ubezpieczenia, numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN pojazdu, a także opis zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez April Polska Broker.

Broker ubezpieczeniowy obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej broker ubezpieczeniowy, w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

– wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
– wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
– określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację przekazuje się Klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.